top of page
  • Facebook
  • YouTube
עיצוב לוגו-11.png

מטרות ויעדים:

  1. לגייס את הרשויות בדרום לפעול ליצירת מסגרות מתאימות לילדים עם אוטיזם בשכבות הגיל השונות בתחום שיפוטן.

  2. לפעול מול משרד הבריאות על מנת שהילדים יקבלו את כל הטיפולים המגיעים להם על פי חוק במסגרות החינוכיות השונות.

  3. להתמודד, באופן מיידי, עם המחסור של אנשי מקצוע בתחומים הפרא רפואיים באיזור הדרום.

  4. לפעול  מול מוסדות אקדמיים וארגונים רלוונטים בנגב על מנת להכשיר אנשי מקצועות פרא-רפואיים ומטפלים.

  5. לשמש כמוקד מידע ותמיכה להורים.

"אוטיזם אינו מגבלה, אלא יכולת"

פרופ' טמפל גרנדין, אובחנה עם אוטיזם בילדותה.

בנגב חיים מאות ילדים עם אוטיזם. אנו קבוצת  הורים שילדיהם שייכים לקבוצה זו.

 

ילדים אלו זכאים לחיים מלאים ומשמעותיים ככל ילד אחר. אנו מאמינים שעם השקעה נכונה בחינוך, תוך שימוש במסגרות טיפוליות תומכות, רוב הילדים על הספקטרום האוטיסטי מסוגלים להשתלב בחברה הישראלית.

 

כיום, באיזור הדרום, קיים פער טיפולי חמור בכל הנוגע לטיפול בילדים עם אוטיזם. הפער בא לידי ביטוי הן במספר המועט של המסגרות החינוכיות הקיימות לכל שכבות הגיל, התואמות לצרכיהם והן בהיעדרם של טיפולים משלימים פרא-רפואיים חיוניים במסגרות הקיימות, המגיעים להם מכח החוק.

 

לכן, הקמנו את עמותת "חברים בנגב". עמותת הורים למען קידום ילדים עם אוטיזם כדי לשנות את המציאות הקיימת, ולפעול להעלות את הנושא על סדר היום הציבורי. ​

מי אנחנו?

bottom of page